Tuesday, June 7, 2011

આધુનિક બોધકથાએઁ -૫. વીર વિક્રમ ઔર બૈતાલ ।

આધુનિક બોધકથાએઁ -૫. 
વીર વિક્રમ ઔર બૈતાલ ।
સૌજન્ય-ગૂગલhttp://mktvfilms.blogspot.com/2011/06/blog-post_07.html


હમેશા  કી તરહ, પરદુઃખભંજન રાજા વીર વિક્રમ ને, અડ઼િયલ બૈતાલ કો, શવ કે સાથ, પેડ઼ સે નીચે ઉતારા ઔર, અપને કંધે પર રખકર, રાજા ને અપની રાહ પકડ઼ લી ।

બૈતાલ - " વિક્રમ, મેરી સમઝ મેં, યે બાત નહીં આ રહી  હૈ  કિ, તુમ્હારી ઇસ  વ્યર્થ મેહનત પર, મૈં  દયા દિખાઉઁ યા તેરી મૂર્ખતા પર મૈં  હઁસૂં..!! ખૈર, આસાની સે રાસ્તા કટ જાએં ઇસલિએ, મૈં તુમ્હેં એક આધુનિક બોધકથા સુનાતા હૂઁ, અગર યે કથા સુનને કે પશ્ચાત મેરે દ્વારા પૂછે ગયે સવાલોં કા સહી  જવાબ તુમને નહીં દિયા, તો તુમ પર ભ્રષ્ટાચાર કે કઈ આરોપ લગે, ઐસા શ્રાપ મૈં તુમ કો દૂઁગા..!!"

બૈતાલ કી યહ બાત સુનકર રાજા વિક્રમ કુછ બોલે બિના હી, મંદ-મંદ મુસ્કુરાતા  હુઆ, અપને માર્ગ પર, આગે ચલતા  રહા ।

બૈતાલ - " ભારત વર્ષ મેં, એક હઠયોગી બાબા  રહતા થા ।  કોઈ ઉસે  બહુત બડ઼ા ઠગ કહતા થા, કોઈ ઉસે સંત કહતા થા..!! પૂરે ભારત વર્ષ મેં, ઉસકે નામ કા શોર્ટ કટ કર કે,  લોગ  ઉન્હેં,`અનુલોમ-વિલોમ બાબા` ભી કહતે થે ।

યે હઠયોગી બાબા, કભી કિસી કે સામને ભી, ઝુકને કો તૈયાર ન થે, ઇસીલિએ  વહાઁ કે સત્તા અધિકારીઓં કે સાથ અક્સર ઉનકી કહા સુની હો જાતી થી ઔર  વહાઁ  કી સમાચાર પત્રિકાએઁ ઔર દૂર દૃશ્ય  ડિબ્બે કો (TV) ચૌબીસોં ઘંટે કી ખ઼ુરાક મિલતી રહતી થી, જિસકે કારણ ઉનકે કર્મચારીઓં કો,  ખાના-પીના નસીબ હોતા થા ઔર પ્રજા કા ભી હમેશા મનોરંજન હોતા થા..!!

એક દિન કી બાત હૈ, ઇસ હઠયોગી કો ન જાને કહાઁ સે પતા ચલ ગયા કિ, ભારત વર્ષ કે સભી રાજ્યોં મેં ઔર કેન્દ્રીય રાજ્ય મેં, ભ્રષ્ટાચાર ને, સભી સીમાઓં કો લાઁઘ કર, આમ જનતા કા જીના હરામ કર દિયા હૈ..!!

ઇતના હી નહીં, કેન્દ્રીય રાજા ઔર ઉનકે કઈ મંત્રી ને, ભારત વર્ષ કી જનતા કે  ખ઼ૂન પસીને કી કમાઈ સે,  ટૈક્સ કે રૂપ મેં ઇકટ્ઠા કિયા હુઆ યે સારા ધન, જન હિત મેં ઉપયોગ કર ને કે બજાય, ઉસે કાલા ધન બના કર, ભારત કે બાહર દૂસરે દેશોં મેં , બદ-નિયત સે સંગ્રહ કિયા ગયા હૈ?

બસ ફિર ક્યા થા? યે સુનતે હી બાબા ને, હઠયોગ આજ઼માતે હુએ, રાજા કે સામને  આમરણ અનસન કા એલાન કર દિયા ઔર કઈ લાખોં ઇન્સાનોં કી ભીડ઼ જમા કરકે, ભ્રષ્ટાચાર, કાલે ધન ઔર શીર્ષ  રાજા કે ખિલાફ઼, જો દિલ મેં આએ  વો બોલના શુરુ કર દિયા..!!

કેન્દ્રીય શીર્ષ રાજા ને, સમય કી નજ઼ાકત કો દેખતે હુએ, બાબા કા હઠયોગ ભંગ કરને કે લિએ કઈ મંત્રી કો અપના દૂત બનાકર, ઉનકે પાસ વાર્તાલાપ કરને કે લિએ ભેજા, પર બાબા ને અપના હઠયોગ-આમરણ અનશન સમાપ્ત કરને સે ઇનકાર કરતે હુએ, અનશન શિવિર મેં પૂરે રાજ્ય સે ઔર કઈ લોગ જમા કરના શુરુ કરકે, અપના ભ્રષ્ટાચાર ઔર કાલા ધન વિરોધી અભિયાન ઔર તેજ઼  કર દિયા..!!

બાબા કે આહ્વાન પર, અભિયાન કે દૂસરે હી દિન, શામ હોતે-હોતે, આંદોલન સ્થલ પર, લાખો લોગ એકત્રિત હોને લગે..!!

રાજ્ય શાસન કે પ્રતિ પ્રજા કા  ભારી આક્રોશ  બઢ઼તા  દેખકર ,અબ રાજા કો  ડર લગા કિ, કહીં ઉસકા સિંહાસન  છિન ન જાયે..!!  અતઃ ઉસને મંત્રીઓં  કી આપાત ક઼ાલીન  બૈઠક બુલાઈ ઔર સભી ને મિલકર કુછ ઠોસ નિર્ણય કિએ ઔર ઉસ પર અમલ કરને કી જ઼િમ્મેદારી ભી કુછ મંત્રીઓં કો સૌંપી ગઈ..!!

દૂસરે દિન પૂરે ભારત વર્ષ કી પ્રજા ને બડ઼ે આશ્ચર્ય કે સાથ દેખા કિ, હઠયોગીબાબા કે આમરણ અનશન અભિયાન સ્થલ પર, બાબા તો ક્યા, લાખોં કી ભીડ઼ મેં સે, સુબહ હોતે-હોતે એક ભી ઇન્સાન, ઉસ પંડાલ મેં મૌજૂદ નહીં હૈ, વહાઁ સે સબ લોગ ભાગ ગએ હૈં..!!

વીર વિક્રમ, મૈં તુમ્હેં ઇતના અવશ્ય બતા દૂઁ  કિ, ઉસ કેન્દ્રીય રાજા ને, બાબા કે આમરણ-અનશન અભિયાન સ્થલ પર, ભીડ઼ કો ભગા ને લિએ, ન તો સૈનિક ભેજે થે, ના આઁસૂ ગૈસ કે ગોલે છોડ઼ે થે, ના વહાઁ પંડાલ મેં આગ લગાઈ થી, ના  તો  કિસી મંત્રી દ્વારા, બાબા કો કોઈ ધમકી દી ગઈ થી..!!

હે..વીર વિક્રમ, અબ સવાલ યહ હૈ કિ,  રાજા ને, ઉસ ભીડ઼ કો ભગાને કે લિએ, અગર કોઈ ભી કદમ નહીં ઉઠાયે થે તો ફિર, અચાનક આમરણ-અનશન અભિયાન સ્થલ સે,રાત હી રાત મેં,  સારી ભીડ઼ અચાનક  કહાઁ ભાગ ગઈ ઔર ક્યોં ભાગ ગઈ?

હે..વીર વિક્રમ, અગર તુમને  ઇન સવાલોં કે સહી-સહી ઉત્તર ન દિયા તો, મૈં તેરે દ્વારા આજતક કિએ ગયે, સારે  ભ્રષ્ટાચાર કે સબૂત કી ફાઇલેં ,કેન્દ્રીય રાજા કે સુપર-ડુપર કાર્યક્ષમ મહામંત્રી શ્રી બકબક વિજ્ય સિંહ કો પહુંચા દૂઁગા ઔર સાથ મેં શ્રાપ ભી દૂઁગા કિ, તુમ્હેં  ભી પ્રજા ભ્રષ્ટાચારી કહ  કર જૂતોં સે બૂરી તરહ પીટે..!!"

બૈતાલ કે મુખ સે, અત્યંત આધુનિક બોધકથા સુનકર, પરદુઃખભંજન રાજા વીર વિક્રમાદિત્ય ને મંદ-મંદ મુસ્કુરાતે હુએ, બૈતાલ કો ઉત્તર દિયા,

" કેન્દ્રીય રાજા કે મંત્રીઓ કી આપાત કાલ બૈઠક મેં જો નિર્ણય કિએ ગયે થે, ઉસી કો કાર્યાન્વિત કરને કે કારણ, આમરણ-અનશન અભિયાન સ્થલ સે, બાબા સમેત, સારી ભીડ઼  રાત હી રાત મેં  ભાગ ગઈ..!!

હે..બૈતાલ, મેરે પાસ ખુફ઼િયા જાનકારી હૈ કિ, હઠયોગી બાબા કે આમરણ-અનશન અભિયાન સ્થલ પર, ઉન શાતિર ઔર ચાલાક મંત્રીઓં કે, ભાડ઼ે કે કઈ  આદમીઓં ને, બાબા ઔર વહાઁ જમા આંદોલનકારીઓં કી ભીડ઼ કો ગહરી નીંદ મેં, સોતે હુએ દેખકર, મૌકા પાતે હી વહાઁ `ઇતાલિયન લાલ ચીંટીઓં કે  સેકડોં બૉક્સ ઉઁડ઼ેલ દિયે થે, જિસ  ઇતાલિયન લાલ ચીંટી કા કાટા, પાની તો ક્યા ઠીક સે સાંસ ભી નહીં લે પાતા..!!

અતઃ બાબા સમેત સારી ભીડ઼ વહાઁ સે સૈન્ય કાર્યવાહી કિએ બિના હી ઇતાલિયન ચીંટીયોં કે કહર સે, પંડાલ સે ઉઠ કર ભાગ ગઈ..!!"

વીર વિક્રમ કા બિલકુલ સહી ઉત્તર સુનતે હી, બૈતાલ ઉસ શવ કે સાથ ફિર સે વહી પેડ઼ પર જા કર લટક ગયા ।

આધુનિક બોધ- સારે ભારત વર્ષ મેં, બડ઼ે-બડ઼ે સુરમાઓં સે ભયભીત ન હોનેવાલે હઠયોગી ઔર અન્ય જવાઁમર્દ ભી, ઇતાલિયન લાલ ચીંટી કે કાટને કે ડર સે, અત્યંત ભયભીત હોકર, ઉસે દેખતે હી ભાગ જાતે હૈં..!!

============

કૈરેક્ટર ઢીલા હૈ? (કહાની)

" અચાનક, મૃગયા કો અપની નાજ઼ુક કમર પર, દેવ કે મજ઼બૂત હાથોં કી પકડ઼ મહસૂસ હુઈ । મૃગયા ભય કે કારણ કાંપ ઉઠી ઔર વહ કુછ જ્યાદા સોચે-સમઝે ઉસકે પહલે હી, રૂમ કા દરવાજ઼ા બંદ હો ચુકા થા । કિસી મુલાયમ પુષ્પ જૈસી કોમલ-હલ્કી મૃગયા કો, દેવ ને અપને મજ઼બૂત કંધે પર ઉઠાયા ઔર વાસના પૂર્તિ કે બદ-ઇરાદે કે સાથ, મૃગયા કો બેડ પર પટક દિયા..!!"

ઇસ કહાની કા સટીક ઔર સશક્ત અંત દર્શાને કે લિએ અપને અમૂલ્ય પ્રતિભાવ દેકર મેરા માર્ગદર્શન  કરનેવાલે, સભી વિદ્વાન પાઠક મિત્રોં કા તહે દિલ સે ધન્યવાદ કરતે હુએ પ્રસ્તુત હૈ યે કહાની ।


આપ પૂરી કહાની ઇસ લિંક પર ક્લિક કરકે પઢ઼ સકતે હૈં ।

http://mktvfilms.blogspot.com/2011/06/blog-post_06.html

માર્કંડ દવે ।  દિનાંક-૦૬-૦૬-૨૦૧૧.

No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.