Friday, September 30, 2011

કમજાત થાક. (ગીત.)


સૌજન્ય-ગૂગલ.

કમજાત થાક. (ગીત.)

માણસને માણસનો થાક લાગે? 
કેવી ગજબની આ વાત લાગે..!!
બાથ  ભરુ જ્યાં એકલતાને,  
ચોમેર કરડતી  કમજાત  લાગે..!!

અંતરા-૧.

હું કરું, તું કરે, હું  ડૂબું, તું ડૂબે, (૨)
ઉથલપુથલનો કકળાટ લાગે..!!

બાથ  ભરુ જ્યાં એકલતાને,  
ચોમેર કરડતી  કમજાત  લાગે..!!
માણસને માણસનો થાક લાગે? 

અંતરા-૨.

હું ભસું, તું ભસે, હું ડસું, તું ડસે? (૨)
પકડા પકડી, લાતં લાત લાગે..!!

બાથ  ભરુ જ્યાં એકલતાને,  
ચોમેર કરડતી  કમજાત  લાગે..!!
માણસને માણસનો થાક લાગે? 

અંતરા-૩.

હું નડું, તું નડે, હું રડું, તું રડે ? (૨)
દાધારંગી, જનમ જાત લાગે..!!

બાથ  ભરુ જ્યાં એકલતાને,  
ચોમેર કરડતી  કમજાત  લાગે..!!
માણસને માણસનો થાક લાગે? 

અંતરા-૪.

હું ડરું, તું ડરે, હું મરું, તું મરે, (૨)
ચડસા ચડસીની પંચાત લાગે..!!

બાથ  ભરુ જ્યાં એકલતાને,  
ચોમેર કરડતી  કમજાત  લાગે..!!
માણસને માણસનો થાક લાગે? 

કેવી ગજબની આ વાત લાગે..!!

માર્કંડ દવે. તા.૨૯-૦૯-૨૦૧૧.

No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.