Sunday, November 6, 2016

કનૈયો.

આજથી, તું  રાધા અને હું  કનૈયો,

આટલી, નાની  વાતમાં શું  નનૈયો....!


નનૈયો =  નકાર, ના કહેવી તે;

માર્કંડ દવે. તા.૦૫ નવેમ્બર ૨૦૧૬.


No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.