Sunday, August 28, 2016

યમ-નિયમ

                 સંસાર (અ)સાર.

એક ચકો અને  ચકી   હતાં, ખાધું - પીધું, રાજ  કર્યું,
અંતે યમ-નિયમને વર્યાં, સંસારની વાર્તા પૂરી  થઈ...!


યમ-નિયમ = મરણ;

માર્કંડ દવે. તા.૨૪ ઑગસ્ટ ૨૦૧૬.


No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.