Monday, August 29, 2016

નનામી.


ધર્યો ના ખભો જેણે, મન ભરી રડવા મને,
ધરે  છે  ખભો  હવે, મરણ  બાદ  નનામીને..!


માર્કંડ દવે. તા.૨૮ ઑગસ્ટ ૨૦૧૬.


No comments:

Post a Comment

વરિષ્ઠ કલાકારોના સન્માન સમારંભની કેટલીક યાદગાર ક્ષણો.